CONDICIONS GENERALS

L’adquisició d’una entrada representa l’acceptació de les següents condicions:

1. TIPUS D'ENTRADA.

Entrada Senzilla Moritz Feed Dog: Atorga dret d’accés a la sessió corresponent del festival programada a les sales definida per l’esdeveniment durant la celebració del festival.

 

Abonament Bàsic: Atorga dret d’accés a sis sessions del festival durant la celebració del festival. L’abonament no dona accés a les sales directament i sempre haurà de ser bescanviat per entrades senzilles. L’abonament no dona accés a les sessions especials, si n’hi hagués. Les entrades es carregaran al compte de l’usuari en format de saldo de pel·lícules disponibles per bescanviar només per a l’esdeveniment per al qual han estat comprades. En cap cas s’acumulen per a futures edicions del festival o altres esdeveniments.

 

L’abonament es podrà compartir (amb un màxim d’entrades per sessió, definit al mateix esdeveniment en comprar).

2. ADQUISICIÓ D'ENTRADES.

Les entrades només podran ser adquirides a les taquilles de venda autoritzades per l’organització, o a través d’aquesta web. Un cop adquirida, no serà canviada ni en serà retornat l’import. Tota entrada esmenada, trencada o amb indicis de falsificació, autoritzarà l’organització a privar el seu portador de l’accés.

3. ÚS DELS SERVEIS.

La persona que accedeixi al Festival MORITZ FEED DOG es compromet a abstenir-se de:

 

utilitzar els serveis adquirits de manera, amb finalitats o amb efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic; filmar, gravar o reproduir a les sessions del Festival, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública del contingut de les sessions; vulnerar drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a l’esdeveniment o a tercers; fer servir l’entrada amb finalitats publicitàries, de màrqueting o promoció. Així mateix, l’entrada detectada que infringeixi aquesta prohibició podrà ser requisada quedant anul·lada amb caràcter immediat.

 

El Festival MORITZ FEED DOG es reserva el dret d’admissió d’aquelles persones que racionalment es pugui presumir que hagin d’implicar una situació de risc i especialment el posseïdor d’una entrada en cas de detectar-hi qualsevol anomalia o falsificació. Qualsevol ús fraudulent de l’entrada serà perseguit conforme a la legislació vigent.

 

La persona que accedeixi al Festival MORITZ FEED DOG respondrà dels danys i perjudicis de tota mena que l’organització pugui patir, directament o indirecta, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les presents Condicions Generals, de les corresponents de la llei en relació amb la utilització de la web.

 

El Festival MORITZ FEED DOG vetllarà en tot moment pel respecte de l’ordenament jurídic vigent, i estarà legitimat per interrompre, a discreció seva, els serveis o per excloure’n l’usuari en cas de presumpta comissió, completa o incompleta, d’algun dels delictes o faltes tipificats pel Codi Penal vigent, o en cas d’observar qualsevol conducta que a parer de l’Organització resulti contrària a la moral, a l’ordre, als bons costums o a les regles internes de l’Organització o dels seus col·laboradors o puguin pertorbar el bon funcionament, la imatge, la credibilitat o el prestigi del Festival MORITZ FEED DOG o dels seus col·laboradors.

4.- EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT.

El Festival MORITZ FEED DOG no respon dels continguts transmesos, difosos o posats a disposició de tercers tret dels supòsits en què així ho exigeixi la legislació vigent o quan sigui requerit per una Autoritat Judicial o Administrativa competent.

5. ALTERACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ O SUSPENSIÓ DEL FESTIVAL.

L’Organització es reserva en qualsevol moment el dret d’alterar o modificar el programa del Festival Internacional de Cinema Documental sobre moda (Moritz Feed Dog) de Barcelona.

 

La cancel·lació, total o parcial, de totes o d’algunes de les activitats per causes fortuïtes o de força major, en cap cas duran a la devolució de l’import de l’entrada.

6. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I D'IMATGE.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats, directament o indirecta, de les activitats organitzades al Festival Internacional de Cinema Documental sobre moda de Barcelona, quedant terminantment prohibida la captació, filmació o gravació de l’exhibició de les obres audiovisuals, ja sigui d’imatges o sons.

 

El públic assistent consent la seva aparició en imatges preses per qualssevol mitjans per a la seva posterior difusió promocional o comercial del Festival Moritz Feed Dog.

7. MODIFICACIONS.

El Festival MORITZ FEED DOG es reserva el dret a modificar o anul·lar qualsevol de les condicions anteriors, cas que es posarà en coneixement del públic mitjançant els canals que consideri adequats.